1. Algemeen

1.1.  Deze voorwaarden zijn van toepassing, met uitsluiting van alle eventuele andere algemene voorwaarden, op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van WereldWijntjes.

1.2.  Afwijkingen van deze voorwaarden zijn alleen geldig indien deze schriftelijk overeengekomen zijn. De overige bepalingen blijven in dat geval onverkort van kracht.

1.3.  WereldWijntjes heeft altijd de bevoegdheid om deze voorwaarden te wijzigen.

2. Overeenkomsten

2.1.  Een overeenkomst komt alleen tot stand na acceptatie van de kant van WereldWijntjes.

2.2.  WereldWijntjes is gerechtigd om bestellingen te weigeren of daaraan bepaalde voorwaarden te verbinden. Als een bestelling wordt geaccepteerd dan wordt deze binnen 3 werkdagen, in Nederland, geleverd.                                                                                    

2.3.  Voor alle bestellingen geldt als minimum leeftijd 18 jaar.

2.4.  De vermelde prijzen zijn inclusief accijns en BTW maar exclusief bezorgkosten. Vanaf minimaal € 60,- levert WereldWijntjes gratis aan huis in Nederland. Onder dit bedrag rekenen wij € 7,95 bezorgkosten.                                             

2.5.  Wijnen worden per stuk verkocht.                                                                                   

2.6.  Betaling dient vooraf te geschieden.                                                                                          

2.7.  In geval van een prijswijziging door WereldWijntjes in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, bent u gerechtigd uw bestelling te annuleren binnen tien werkdagen na mededeling van die prijsverhoging. Indien op dat moment al is betaald, worden eventuele al gedane betalingen zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 30 dagen, teruggestort.

2.8.  Het eigendom van de geleverde producten gaat pas over als u al wat u op grond van enige overeenkomst aan Wereldwijntjes verschuldigd bent heeft voldaan.

2.9.  Voor het niet of niet correct overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel tussen u en WereldWijntjes of tussen WereldWijntjes en derden is WereldWijntjes niet aansprakelijk, tenzij sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van WereldWijntjes.

2.10. De informatie die op de website van WereldWijntjes wordt gepubliceerd, van welke aard ook, wordt louter ter informatie gegeven op basis van bronnen die naar de mening van WereldWijntjes betrouwbaar zijn.

3. Levering

3.1.  Levering geschiedt uitsluitend binnen Nederland en neemt maximaal 2 werkdagen in beslag.

3.2.  De opgegeven leveringstermijnen zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kon worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. In dat geval worden eventuele al gedane betalingen zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 30 dagen teruggestort.

3.3.   Levering geschiedt uitsluitend op het bij de bestelling opgegeven adres. Indien de overeengekomen leveringstermijn overschreden wordt dan wordt u daarvan schriftelijk dan wel telefonisch op de hoogte gesteld.

3.4.  WereldWijntjes is gerechtigd om de bestelling in delen uit te leveren.

3.5.  WereldWijntjes is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling gebruik te maken van derden.

4. Schade, klachten en retourzendingen

4.1.   Vanaf het moment van aflevering gaat het risico van het product op u over. U hebt de verplichting om bij aflevering te onderzoeken op breuk en of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Als dat niet het geval is dient u WereldWijntjes daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen zeven werkdagen na de aflevering schriftelijk kennis te geven.

4.2.   WereldWijntjes zal eventuele klachten zo spoedig mogelijk trachten op te lossen en u daarvan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.

4.3.   Als is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden heeft WereldWijntjes de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan binnen 30 dagen terug te storten indien eventueel al is betaald.

4.4.   Als u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen heeft u het recht het product binnen zeven werkdagen te retourneren op kosten van WereldWijntjes.

4.5.   Retourzendingen worden uitsluitend geaccepteerd als de verpakking van het product onbeschadigd is.

4.6.   Iedere eventuele aansprakelijkheid van WereldWijntjes vervalt in geval van (door) verkoop of levering door u aan derden.

5. Overmacht

5.1.   WereldWijntjes heeft het recht om in geval van overmacht de uitvoering van de bestelling op te schorten dan wel de overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst te ontbinden. Dit wordt u schriftelijk meegedeeld. WereldWijntjes is in dat geval niet gehouden tot enige schadevergoeding.

5.2.   Als overmacht geldt iedere tekortkoming die niet aan WereldWijntjes kan worden toegerekend omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en/of niet voor haar rekening komt waarbij onder meer te denken valt aan een bedrijfsstoring, een storing in de internetverbindingen, transportvertraging, een staking en het niet of niet tijdig leveren door leveranciers.


6. Privacy

6.1.   WereldWijntjes respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en zorgt ervoor dat de door u verschafte persoonlijke informatie vertrouwelijk wordt behandeld. De gegevens worden alleen gebruikt met uw toestemming en worden niet aan derden verkocht. Wel kunnen deze aan derden ter beschikking worden gesteld die betrokken zijn bij de uitvoering van de bestelling.

6.2.   De werknemers en de door WereldWijntjes ingeschakelde derden zijn verplicht de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

6.3.   Verwerking van de gegevens zal geschieden in overeenstemming met de wet.

Lees voor meer informatie onze privacy verklaring.

7. Intellectuele eigendom

7.1.   U dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door WereldWijntjes geleverde producten alsmede ook de website en door WereldWijntjes gehanteerde teksten en afbeeldingen geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.

7.2.  Iedere vorm van gebruik van deze rechten is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming vooraf van WereldWijntjes.

8.  Toepasselijk recht en bevoegde rechten

8.1.   Op alle overeenkomsten met WereldWijntjes is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

8.2.   WereldWijntjes richt zich naar de gedragscode van de Nederlandse Thuiswinkel organisatie.